Arte Liberty in Italia - Manifesti - Adolfo Hohenstein

 

Adolfo Hohenstein
 


Orario Cooperativo
1899

cm. 89 x 188

Fiammiferi senza fosforo 1900